AHV

AHV - Download

Onze AHV kunt hier als

PDF downloaden. [PDF, 293 KB]
Document printen

Afsluiten koopovereenkomst

We bezorgen alle artikelen tegen een kleine bezorgprijs van slechts € 5,99 per bestelling. Vanaf een bestelwaarde van € 100 is de verzending gratis. Daarnaast kan er een toeslag gelden voor betaling in termijnen of betaalpauze, evenals rembourskosten voor betaling onder rembours.

Geldigheid van de offerte

Onze prijzen zijn inclusief wettelijke BTW.

Verzendkosten

We bezorgen alle artikelen tegen een kleine bezorgprijs van slechts € 5,99 per bestelling. Vanaf een bestelwaarde van € 100 is de verzending gratis. Daarnaast kan er een toeslag gelden voor betaling in termijnen of betaalpauze, evenals rembourskosten voor betaling onder rembours.

Levering

Alle artikelen die in een pakje of in stevige enveloppen worden verstuurd, leveren wij per post direct aan huis. De levertijd bedraagt, voor zover deze niet op de offerte anders is aangegeven, 10 werkdagen. Bij vertraagde levering stellen wij u op de hoogte. Vanaf een bestelwaarde van € 100 nemen wij na aftrek van eventuele kortingen de verzendkosten voor onze rekening. Mocht uw bestelwaarde minder dan € 100 zijn dan zullen wij wel verzendkosten von € 5,99 in rekening brengen voor het thuisbezorgen van uw bestelling. leveringen zijn alleen binnen Nederland mogelijk.

Levering aan het gewenste adres

Bij KLiNGEL kunt u vanzelfsprekend ook een ander adres binnen Nederland als leveringsadres opgeven. Uw bestellingen worden dan automatisch aan dit adres geleverd.

Adreswijziging

U bent verplicht om een adreswijziging onmiddellijk door te geven aan KLiNGEL. Bij verzuim hiervan, geldt een aflevering aan het laatste, bij KLiNGEL kenbaar gemaakte huisadres, als een geldige levering. Voor eventuele ontstane schade is KLiNGEL niet aansprakelijk.

Garantie

De wettelijke garantie is van toepassing. Aanvullend op de wettelijke bepalingen over de rechten en plichten van koper en verkoper bij gebreken gelden de garantiebepalingen die bij het artikel zijn gevoegd. Het juiste aanspreekpunt in geval van een garantieclaim vindt u bij technische artikelen in de papieren die u met het apparaat geleverd krijgt. Als u deze papieren niet ter hand hebt of als het om een niet-technisch artikel gaat, kunt u ons bellen of schrijven. Defecte apparaten s.v.p. terugsturen met rekening en in de originele verpakking, zodat er geen transportbeschadigingen kunnen ontstaan. Indien wij bijzondere garanties verlenen, worden uw wettelijke garantieclaims hierdoor niet aangetast. De garantiebepalingen kunt u onder www.klingel.nl/garantie inzien.

Betaling

KLiNGEL biedt u verschillende mogelijkheden om te betalen. U kunt kiezen uit betaling binnen 30 dagen na rekeningsdatum of in 2–3 maandelijkse termijnen (kredietwaardigheid vooropgesteld). Bij betaling in termijnen berekenen wij een rentetoeslag tussen 0,54% en 0,62% per maand (effectieve jaarrente 8,80% tot 10,98%). Bovendien bieden wij klanten met een reeds langer dan drie maanden bestaande klantenrekening een betaalpauze tegen een geringe rentetoeslag. Kredietwaardigheid vooropgesteld. De gedetailleerde voorwaarden van de betaling in termijnen en van de betaalpauze vindt u in de termijncalculator of de termijntabel in de actuele hoofdcatalogus of op het internet onder www.klingel.nl. In individuele gevallen moeten wij ons ter zekerstelling van het kredietrisico het recht voorbehouden om het artikel uitsluitend pas na een aanbetaling te leveren.

Indien nodig, bieden wij klanten met een klantenrekening die reeds meer dan drie maanden bestaat, af en toe een betalingspauze aan tegen een kleine rentetoeslag. Indien kredietwaardig. De precieze voorwaarden voor de betaling in termijnen en een dergelijke betalingspauze zijn te vinden in de termijnentabel achter in de catalogus. In individuele gevallen moeten wij ons het recht voorbehouden de goederen pas na een aanbetaling te leveren, om het kredietrisico veilig te stellen.
 

Tussentijdse aflossingen
Indien u in termijnen betaalt heeft u de mogelijkheid om de openstaande kredietsom geheel of gedeeltelijk bij vooruitbetaling aan KLiNGEL te voldoen zonder dat u daarvoor een boeterente verschuldigd bent aan KLiNGEL. In geval van vooruitbetaling zullen kredietkosten slechts tot de dag van betaling in rekening worden gebracht en zal de duur van de kredietovereenkomst worden aangepast. Vooruitbetaling zal, zonder schriftelijke toestemming van KLiNGEL, niet kunnen leiden tot een aanpassing van de hoogte van de maandelijkse termijnen.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de goederen blijft van KLiNGEL totdat deze volledig betaald zijn.

Informatie m.b.t. het herroepingsrecht voor de consument

Informatie m.b.t. herroeping
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de expediteur is, de artikelen, de laatste deelzending of het laatste exemplaar in bezit heeft gekregen. Om uw recht van herroeping uit te oefenen dient u ons, KLiNGEL (KLiNGEL, Maximilianstraße 48, D-75172 Pforzheim, telefoon: 077 799 90 08, e-mail: service@klingel.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, per fax of e-mail) over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen, op de hoogte te brengen. U kunt daarvoor het hieronder en ook in de actuele hoofdcatalogus bijgevoegde modelherroepingsformulier gebruiken, dat is echter niet verplicht. U kunt het herroepingsformulier of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch op onze website www.klingel.nl/kontakt invullen en ons toesturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping toe. Voor het in acht nemen van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de mededeling over de uitoefening van het recht van herroeping vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping
Indien u deze overeenkomst herroept, dan dienen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten die ontstaan door het feit dat u een andere soort levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen met ingang van de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst door ons ontvangen is. Voor deze terugbetaling maken wij van hetzelfde betaalmiddel gebruik dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. Er zullen u in geen geval voor deze terugbetaling vergoedingen in rekening worden gebracht. Afhankelijk van wat er eerder plaatsvindt, hebben wij het recht om de terugbetaling te weigeren, totdat wij de artikelen weer hebben teruggekregen of tot aan het moment dat u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggezonden.

U dient de artikelen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen een termijn van veertien dagen vanaf de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte hebt gebracht, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn geldt als in acht genomen, indien u de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt. Wij nemen de kosten van de retourzending van de artikelen voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele vermindering van de waarde van de artikelen, indien de vermindering van deze waarde het gevolg is van het behandelen van de artikelen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.


Einde van de informatie inzake de herroepingstermijn.
U dient er rekening mee te houden dat er wettelijke uitzonderingen van het recht van herroeping zijn. Het recht op herroeping geldt niet voor op afstand gesloten overeenkomsten over het leveren van artikelen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging afhangt van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd, die snel kunnen bederven, waarvan de houdbaarheidsdatum werd overschreden, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, waarvan de verzegeling na levering is verbroken of wanneer de geleverde artikelen verzegelde audio-opnamen, verzegelde video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur waren, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 

Modelherroepingsformulier
(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan verzoeken wij u om dit formulier in te vullen en aan ons terug te sturen.)

      - An KLiNGEL, Groot Egtenrayseweg 23, NL-5928 PA Venlo, e-mail: service@klingel.nl.
      - Bij deze herroep(en) Ik / wij (*) de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de
        volgende dienst (*)
      - Besteld op (*) / ontvangen op (*)
      - Naam van de consument(en)
      - Adres van de consument(en)
      - Handtekening van de consument(en) (alleen indien dit formulier per post wordt opgestuurd)
      - Datum
 _________________________
(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is

 U kunt hier ook het voorbeeld van een modelherroepingsformulier downloaden.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling worden opgeslagen en in het kader van de bestelafwikkeling bij KLiNGEL verwerkt. Adresgegevens kunnen ook voor reclamedoeleinden worden gebruikt waarbij u dit gebruik van de gegevens te allen tijde kunt stopzetten. Bovendien maken wij voor het controleren van kredietwaardigheid gebruik van het uitwisselen van gegevens voor kredietwaardigheidsinformatie. Op basis van mathematische-statistische procedures winnen wij gegevens in bij:

Experian Nederland B.V.
Postbus 16604
25oo BP Den Haag
0900-39737426 (0900-EXPERIAN) (45 cpm).

KLiNGEL en het milieu

Alle verkoopverpakkingen zijn van recyclebaar materiaal. Daardoor wordt niet alleen het milieu gespaard, maar wordt ook gelet op uw portemonnee. De verwijderingsbijdrage voor elektrische apparaten is bij de prijs inbegrepen.

Betalingsachterstand 

Betaling binnen 30 dagen

Bij de aflevering van de goederen ontvangt u een acceptgiro waarop het door u te betalen bedrag staat aangegeven. Als u niet op tijd betaalt, ontvangt u een aanmaning en zal aan u de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht. Ook worden in dat geval andere nog te betalen rekeningen onmiddellijk opeisbaar en worden andere bestellingen opgeschort.

Betaling in termijnen

Als u kiest voor betaling in termijnen, dan kunt u uw maandtermijn middels eigen bank of giroopdracht overmaken. Bij de bepaling van het openstaande bedrag is het rekeningoverzicht van KLiNGEL, behoudens tegenbewijs, beslissend. U dient het op de rekening aangegeven bedrag binnen 30 dagen te betalen. Zo niet, ontvangt u een aanmaning en zal aan u de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening worden gebracht. Als u ook na een tweede aanmaning niet betaalt, wordt het totale openstaande bedrag ineens opeisbaar en wordt aflevering van uw bestellingen opgeschort. Indien u nalatig blijft in het betalen van het op het rekeningoverzicht vermelde saldo, is KLiNGEL gerechtigd, op een door haar bepaald moment, de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor uw rekening.

Opeisbaarheid

Het volledige uitgestaande bedrag wordt voorts onmiddellijk opeisbaar indien:

 a. de klant in gebreke is voor twee of meer maandelijkse termijnen na ingebrekestelling;
 b. de klant Nederland metterwoon heeft verlaten, dan wel dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de klant binnen enkele maanden Nederland metterwoon zal verlaten;
 c.  de klant in staat van faillissement is komen te verkeren;
 d.de klant surseance van betaling heeft aangevraagd;
 e.de klant aan  KLiNGEL , met het oog op het aangaan van de overeenkomst, onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard dat  KLiNGEL de overeenkomst niet of onder andere voorwaarden zou zijn aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
 f.de klant zaken heeft verduisterd voordat de volledige kredietsom aan  KLiNGEL is voldaan.

 

Voorwaarden voor een verantwoorde aanvaarding van bestellingen 

KLiNGEL moet op een verantwoorde wijze een bestelling kunnen aanvaarden. Daartoe toetsen wij bestellingen aan het bestel- en betaalgedrag van een klant in het verleden en aan de hand van onze eigen economische ervaringsgegevens opgestelt scoringsysteem. Als wij meer informatie nodig hebben, zal een medewerker van het Info-team van KLiNGEL contact met u opnemen.

 

Opslag van de contracttekst

KLiNGEL moet op een verantwoorde wijze een bestelling kunnen aanvaarden. Daartoe toetsen wij bestellingen aan het bestel- en betaalgedrag van een klant in het verleden en aan de hand van onze eigen economische ervaringsgegevens opgestelt scoringsysteem. Als wij meer informatie nodig hebben, zal een medewerker van het Info-team van KLiNGEL contact met u opnemen.

 

Labeling van provider 

KLiNGEL is een merk van de

BRUNO BADER GmbH + Co. KG

Klantenservice: 077 799 90 08 (Maandag–Vrijdag van 08.00–22.00 u, Zaterdag van 09.00–18.00 u., Zondag 09.00–15.00 u.)
Fax:077 799 96 90
e-Mail:service@klingel.nl

Contactadres: 

Groot Egtenrayseweg 23
5928 PA Venlo
Tel: 077 799 90 08
Fax: 077 799 96 90
e-Mail: service@klingel.nl

Bankgegevens: 

Bankrelatie: 

Sparkasse Pforzheim-Calw

IBAN:DE14 6665 0085 0005 5029 50
BIC:PZHSDE66XXX

Voor vragen of uitleg over een met ons gesloten overeenkomst kunt u contact met ons opnemen via 077 799 90 08.

 

Geen aansprakelijkheid voor externe links

Wij verwijzen op onze site met links naar andere sites op internet. Wij verklaren uitdrukkelijk, geen invloed te hebben op de vormgeving en inhoud van de gelinkte sites. Daarom distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van alle gelinkte sites van derden op deze website, en maken geen gebruik van deze inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites zijn uitsluitend de respectieve aanbieders verantwoordelijk.

Aan geschillenbemiddeling door een consumentenarbitragecommissie nemen wij niet deel.